Subsidies

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Plaatsingen Participatiewet en Cao

Sinds 2008 is in de cao voor de Graanbe- en Verwerkende Bedrijven de afspraak opgenomen dat er een aantal Wajongers in de sector geplaatst zullen worden. Per 1 januari 2016 geldt deze afspraak voor plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking, dus vallend onder de Participatiewet. Om deze afspraak aantrekkelijker te maken voor werkgevers, verstrekt het Sociaal Fonds een financiële tegemoetkoming van € 5000,- per plaatsing met indicatie banenafspraak voor minimaal 1 jaar. OF eenmalig € 500,- aan bedrijven die een dergelijk traject willen verkennen of in gang zetten. Deze € 500,- wordt bij plaatsing in mindering gebracht op het totaalbedrag van €5000,-.*

*De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd aan de conform de loonontwikkeling cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Een aanvraag voor financiering kan gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier Financiering Participatiewet. Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies

Meer informatie

Voor meer informatie over het aannemen van mensen vallend onder de Participatiewet, kunt u contact opnemen met het Sociaal Fonds via telefoonnummer: 085 – 77 319 73 of e-mailadres: info@graancao.nl

Scroll naar boven